นางสาวณัฐชามญฑ์ ภคพงศ์พันธุ์
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11453
E-mail : chutipa@g.swu.ac.th

   
       

นางสาววริชญา เจริญกุล
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15724 , 15934
E-mail : warichaya@swu.ac.th

นางศรัณยา มุขแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11453
E-mail : saranyak@g.swu.ac.th

       

นางสาวจุฑามาศ นามนิมิตรานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11455
E-mail : jutamat@g.swu.ac.th

นางสาวอุษณีย์ ทองภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15724 , 15934
E-mail : usaneet@g.swu.ac.th

       

นายนันทกรณ์ พงษ์พัฒน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : nantakorn@swu.ac.th

นายธวัช สุขสำราญ
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : tawuch@swu.ac.th

       
 

 

   
       
       
       
       

 

       

นางสาวอำภา คำประภัสสร
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15638
E-mail : ampak@g.swu.ac.th

   
       

 

นางนิชกานต์ เสาวรัตน์ชัย
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : nitchak@swu.ac.th

 

นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11454 , 15638
E-mail : phunyanud@g.swu.ac.th

       

นางสาวชลธิชา เจติยวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : chonthichaj@swu.ac.th

นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : apinyat@g.swu.ac.th

       

นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15638
E-mail : mayurachats@swu.ac.th

นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : sarpunrung@swu.ac.th

       

นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : nalineek@g.swu.ac.th

 

 

       
 

 

 

 

 

       

นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : nattapas@g.swu.ac.th

   
       

นายเสถียร อักษรชู
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการพิเศษ)
เบอร์ติดต่อ 11450 , 15634
E-mail : sathirn@swu.ac.th

นางบุษกร สุวิสุทธิ์
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15724
E-mail : bussakor@swu.ac.th

       

นางวรรณา อินทรมณี
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : wanna@swu.ac.th

นางสาวลินดา พรมลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : lindap@swu.ac.th

       
 

นางสาววณิชยา มีชัย
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : wanitchayam@g.swu.ac.th

นายกชวริศ ชูเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : koshwaris@swu.ac.th

       

นางสาวฐิตาภา ทัพวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : thitapha@swu.ac.th

นางปานหทัย ไพรทวีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  11472 , 15634
E-mail : phanhatai@g.swu.ac.th

       


นางมาณิตา พรวราภา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : manita@g.swu.ac.th

นายวิชญ ผาติหัตถกร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15633
E-mail : vichaya@swu.ac.th

       
 

 

   

 

 

       

นายชัยพร ถาวรรัตน์      
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : chaiporn@swu.ac.th

   
       

พ.จ.ต.นรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : narin@swu.ac.th

นางวันเพ็ญ พูลเทียบรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : wan@swu.ac.th

       

นางนัชชา กรีหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : natcha@swu.ac.th

นายภควัต หนาเหตุ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : pakhawat@swu.ac.th