นางสาวอำภา คำประภัสสร
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
เบอร์ติดต่อ  11449
E-mail : ampak@g.swu.ac.th

   
       

 

นางนิชกานต์ เสาวรัตน์ชัย
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 11457
E-mail : nitchak@swu.ac.th

 

นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11448
E-mail : nalineek@g.swu.ac.th

       

นายวรพล เอกชัยไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ -
E-mail : worapon@g.swu.ac.th

นายศุภชัย สำราญวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11473
E-mail : supphachais@g.swu.ac.th

       

นางสุประวีณ์ งามนิยม
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ -
E-mail : suprawee@g.swu.ac.th

 

นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11451
E-mail : 

       


นางสาวธัญญารัตน์ เสดสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 15344
E-mail : thayarat@g.swu.ac.th

 

 

นายพงศ์รัช เอี่ยมสำอางค์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ -
E-mail : pongsarat@g.swu.ac.th

       

นายธวัช สุขสำราญ
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ -
E-mail : tawuch@swu.ac.th

นายนันทกรณ์ พงษ์พัฒน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ 11470
E-mail : nantakorn@swu.ac.th

 

       

นางสาวณัฐชามญฑ์ ภคพงศ์พันธุ์
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11453
E-mail : chutipa@g.swu.ac.th

   
       


นางสาววริชญา เจริญกุล
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11471
E-mail : warichaya@g.swu.ac.th


นางสาวจุฑามาศ นามนิมิตรานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15934
E-mail : jutamat@g.swu.ac.th

 

       

นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11454
E-mail : phunyanud@g.swu.ac.th

นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15723
E-mail : sarpunrung@swu.ac.th

       

นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : punyaporn@g.swu.ac.th

นายดนัย คงอยู่
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 15346
E-mail : danaik@g.swu.ac.th

       
       

นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11447
E-mail : nattapas@g.swu.ac.th

   
       

นายเสถียร อักษรชู
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการพิเศษ)
เบอร์ติดต่อ 11450
E-mail : sathirn@swu.ac.th

นางบุษกร สุวิสุทธิ์
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15724
E-mail : bussakor@swu.ac.th

       

นางวรรณา อินทรมณี
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11452
E-mail : wanna@swu.ac.th

นางสาวลินดา พรมลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ -
E-mail : lindap@swu.ac.th

       
 

นางสาววณิชยา มีชัย
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : wanitchayam@g.swu.ac.th

นายกชวริศ ชูเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11472
E-mail : koshwaris@swu.ac.th

       

นางสาวฐิตาภา ทัพวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  11455
E-mail : thitapha@swu.ac.th

นางปานหทัย ไพรทวีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ  15345
E-mail : phanhatai@g.swu.ac.th

       


นางมาณิตา พรวราภา
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15345
E-mail : manita@g.swu.ac.th

นายวิชญ ผาติหัตถกร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 
E-mail : vichaya@swu.ac.th

       

นางสาวชลธิชา เจติยวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15345
E-mail : chonthichaj@swu.ac.th

นายธีระเชษฐ์ แสงโชติช่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11456
E-mail : teerachet@g.swu.ac.th

       

 

 

       

นายชัยพร ถาวรรัตน์      
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : chaiporn@swu.ac.th

   
       

พ.จ.ต.นรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : narin@swu.ac.th

นางวันเพ็ญ พูลเทียบรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : wan@swu.ac.th

       

นางนัชชา กรีหิรัญ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15726
E-mail : natcha@swu.ac.th

นายภควัต หนาเหตุ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : pakhawat@swu.ac.th

       

นางสาวโชติมา ศรีนวลมาก
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : chotimas@g.swu.ac.th

นางสาวชนากานต์ ภูมิทอง
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ -
E-mail : 

       

นางสาววิไลพร กะตุดเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ -
E-mail :