ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล

ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล โทร 02 649 5000 ต่อหมายเลขภายในดังนี้

ส่วนงาน ติดต่อ  
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 15724 , 15934  
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 15638  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15634  
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 15633 , 15725   
     
ผู้อำนวยการ 15630  
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15930  
     

หรือ โทร 02 258 3994 โทรสาร 02 258 0313