ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9)
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร 02 649 5000  ต่อหมายเลขภายใน ดังนี้

ส่วนงาน ติดต่อ  
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 11449  
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 11453  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11447  
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 15633 , 15725   
     
ผู้อำนวยการ 15630  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 15930  
หรือ โทร 02 258 3994 โทรสาร 02 258 0313