ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้

   1. งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

   2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

   3. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   4. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ปรัชญา

ถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใส ทันเวลา ยุติธรรม

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ทำงานให้มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

ทำงานแบบมืออาชีพภายในปี2566

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

  2. มุ่งมั่นการบริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย