มศว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
แบบชุดพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563
ประกันภัยบุคลากร มศว คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจพบเชื้อ รับเงิน 50,000 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ"
การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
(Job Specification) ของกรอบระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/ชำนาญงานพิเศษ
 
 

  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
     
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service mind)
"การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ฯ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว

 
     
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำประเด็นเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่
นโยบายมหาวิทยาลัย การบรรยาย : แนวคิดโครงสร้าง "เซลล์สมองสังคม" เพื่อมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

 
     
  โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
2563 ระหว่างวันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง 1 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  และโรงแรมซันไซน์การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 
     
     
    ภาพกิจกรรมย้อนหลัง